Smaller Default Larger

Warunki uczestnictwa (2019)

Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro
ACCESSIBLE POLAND TOURS
(obowiązujących od dnia 25.03.2019)

 

Niniejsze warunki dotyczą uczestnictwa w imprezach turystycznych zakupionych u Pośrednika i Organizatora turystycznego - „Małgorzata Tokarska ACCESSIBLE POLAND TOURS - Internetowe Biuro Podróży DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, z siedzibą przy ul. Jasielska 47 lok.13, 02-128 w Warszawie, wpisana do Centralnej organizacji Turystyki i Pośredników Turystycznych pod numerem ewidencyjnym 7277, numer rejestrowy 8349-14. wpis do rejestru turystyki województwa mazowieckiego wydany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego  nr 197, NIP: 522-130-43-33 Regon: 011785722,  zwanego dalej Organizatorem. Organizator oświadcza, że zgodnie z wymogami ustawy o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 155, poz. 2268 z późn. zm.) posiada gwarancję ubezpieczeniową (zakres ubezpieczenia podano w „.UBEZPIECZENIE KLIENTA") o numerze M515606  wystawioną  przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowa 31 w związku z  prowadzoną przez siebie działalnością.

 

I. ZAWARCIE UMOWY
1. Zawarcie umowy z Biurem ACCESSIBLE POLAND TOURS  (zwanym w dalszej części ACCESSIBLE POLAND TOURS ) o udziale w imprezie turystycznej następuje z chwilą podpisania przez Uczestnika „Umowy-zgłoszenia”. Umowę zgłoszenie można przesłać pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. Umowa-zgłoszenie przesłana pocztą elektroniczną jest tak samo ważna jak przesłana droga tradycyjną. W Umowie Zgłoszeniu należy wpisać wszystkie dane, nr telefonu, adres e-mail lub inny sposób kontaktu.

2. Uczestnik  podpisuje umowę w imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich zgłoszonych przez siebie w umowie uczestników imprezy turystycznej, co powoduje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków umowy przez tychże uczestników. W momencie zawierania umowy, Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się ze szczegółowym opisem imprezy Organizatora, warunkami uczestnictwa, warunkami ubezpieczenia. Warunki uczestnictwa stanowią integralną część „Umowy - Zgłoszenia”.

3. Podpisując „Umowę - Zgłoszenie” Uczestnik wpłaca zaliczkę w wysokości 10%-30% pełnej ceny wycieczki (podanej w Umowie i uzależnionej od terminu jej podpisania w stosunku do terminu imprezy). Pozostałą część należności, o ile w „Umowie - Zgłoszeniu” nie określono inaczej, należy wpłacić na 30 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy. Jeżeli zgłoszenie następuje na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, Uczestnik wpłaca 100% należności. Opłata za Imprezę winna być wpłacona w całości w terminie do 72 godzin od momentu podpisania.

4. W przypadku rezerwacji imprezy na więcej niż 180 dni przed jej rozpoczęciem, nie jest możliwe dokonanie płatności zaliczki w kwocie wyższej niż wskazana w punkcie I.3. Nadpłata będzie niezwłocznie zwrócona Klientowi.

5. Brak pełnej wpłaty należności za imprezę w terminach określonych w umowie oznacza, że Uczestnik odstąpił od umowy. Wówczas ACCESSIBLE POLAND TOURS ma prawo do zachowania z zaliczki rzeczywistych kosztów poniesionych w związku  z daną  rezerwacją.           

6. Klient dokonuje wymaganej wpłaty na konto bankowe przy wpłatach PLN: ALIOR BANK: 10 2490 0005 0000 4530 2881 2976 Datą płatności jest data wpłynięcia wymaganej kwoty na konto Organizatora.

7. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów poświadczonej notarialnie. Umowa z Organizatorem zostaje zawarta z chwilą wystawienia przez Organizatora ostatecznego dowodu rezerwacji / voucheru.

 

II.CENA I ŚWIADCZENIA OBJĘTE UMOWĄ
1. Cena obejmuje świadczenia zgodnie z Umową.


2. Cena nie obejmuje opłaty za bilet lotniczy, chyba że organizator wskaże inaczej. Cena podstawowa nie obejmuje świadczeń czy usług odpłatnych na życzenie takich jak: dopłata do pokoju 1-osobowego, dodatkowe ubezpieczenia, wycieczki fakultatywne, korzystanie ze świadczeń płatnych w hotelu (np. minibar, sejf, room service, spa).


3. Cena imprezy jest podana w PLN i EUR. Cena ustalona w umowie może ulec podwyższeniu wyłącznie w przypadku udokumentowania jednej z następujących okoliczności: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursów walut.

4. Cena ustalona w Umowie nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, na skutek nagłego wzrostu: kursu walut, kosztów transportu, ceł, podatków lub innych opłat urzędowych.

 

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. ACCESSIBLE POLAND TOURS ma prawo odwołania imprezy w przypadku:
a) zbyt małej liczby uczestników imprezy – nie później jednak niż 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy (dotyczy wyjazdów grupowych),
b) znacznego wzrostu kosztów imprezy, wynikającej nie z winy ACCESSIBLE POLAND TOURS
c) zmiany krajowych lub zagranicznych przepisów wizowych lub dewizowych,
d) szczególnych zagrożeń dla życia i zdrowia uczestników imprezy.

2. ACCESSIBLE POLAND TOURS  zobowiązane jest do niezwłocznego powiadomienia Uczestnika  o zmianach istotnych warunków umowy (termin, program imprezy, standard, cena, odwołanie imprezy). Uczestnik obowiązany jest w ciągu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia - nie później jednak niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, złożyć oświadczenie o rezygnacji z imprezy.  

3. Brak odpowiedzi Uczestnika jest równoznaczny z akceptacją nowych warunków udziału w imprezie.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z imprezy, bez ponoszenia żadnych kosztów w przypadku:
a) wzrostu ceny wycieczki, z przyczyn opisanych w punkcie II 3 o więcej niż 8%,
b) odwołania imprezy z przyczyn wymienionych w punkcie III 1. Po odstąpieniu od umowy Uczestnika ACCESSIBLE POLAND TOURS zwraca bez odszkodowania wniesioną przez niego wpłatę. Zwrot dokonany zostanie w terminie do 14 dni.

5. Każdy Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Uczestnik obciążany będzie kosztami poniesionymi przez biuro związanymi z daną rezerwacją na osobę, nie większymi jednak niż
a) do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy - 25% ustalonej ceny
b) od 30 dnia przed rozpoczęciem imprezy – 40% ustalonej ceny
c) od 24 dnia przed rozpoczęciem imprezy – 50% ustalonej ceny
d) od 17 dnia przed rozpoczęciem imprezy – 60% ustalonej ceny
e) od 10 dnia przed rozpoczęciem imprezy – 80% ustalonej ceny
e) od 6 dnia do dnia rozpoczęcia imprezy – 100%
Za datę przyjęcia rezygnacji przyjmuje się dzień pisemnego jej złożenia drogą elektroniczną lub faksową  lub dzień rozpoczęcia imprezy, jeżeli Uczestnik nie weźmie w niej udziału.

6. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w pkt. III.2  jest skuteczne wobec organizatora, jeżeli klient zawiadomi o tym  nie później  niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W takim przypadku pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 180zł.  Za okres pozostawienia na koncie biura ACCESSIBLE POLAND TOURS wpłat dokonanych przez Uczestnika rekompensata nie przysługuje.

 

IV REKLAMACJE
1. Ewentualne reklamacje dotyczące jakości świadczonych usług należy zgłosić osobie upoważnionej (pilot, rezydent itp.) na miejscu imprezy:
a) reklamacje nie zgłoszone na miejscu nie będą rozpatrywane,
b) Uczestnik winien przedłożyć reklamację do ACCESSIBLE POLAND TOURS na piśmie w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy. ACCESSIBLE POLAND TOURS ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania

2. ACCESSIBLE POLAND TOURS nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zmianę programu i inne niedogodności w trakcie realizacji imprezy wynikające z przyczyn niezależnych, takich jak np. warunki atmosferyczne, strajki, decyzje władz, działanie siły wyższej lub zależne od Uczestnika.  

3. Uczestnik obowiązany jest do pokrycia szkód wyrządzonych osobom trzecim w trakcie imprezy. Za szkody lub straty spowodowane przez niepełnoletnich uczestników imprezy odpowiedzialność ponoszą rodzice lub jego prawni opiekunowie.  

 

V. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. ACCESSIBLE POLAND TOURS  zobowiązuje się zrealizować program Imprezy i świadczeń zawartych w Umowie z zachowaniem należytej staranności i ponosi odpowiedzialność za wybór podwykonawców.

2. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem Uczestnika; działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.

3. Organizator nie zapewnia indywidualnej asysty osobom, które wymagają opieki. Zaleca się przyjazd z opiekunem lub skorzystanie z serwisu - asystent osoby niepełnosprawnej. Accessible Poland Tours może podjąć się znaleźć asystenta do pomocy. Pociąga to za sobą dodatkowe koszty pokrywane przez Uczestnika. Nie zwalnia to Organizatora od obowiązku udzielenia pomocy poszkodowanemu klientowi  w trakcie trwania imprezy turystycznej.

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA
1.Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w Umowie.

2. W czasie trwania Imprezy Uczestnik ma prawo do korzystania z pomocy i opieki pilota lub przedstawiciela Organizatora, którym może zgłaszać wszelkie uwagi i sugestie dotyczące realizacji Umowy.

3. Uczestnik ma obowiązek legitymować się podczas podróży ważnymi dokumentami osobistymi, dokumentami podróży jak: dowód osobisty, paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego przekroczenia granicy, wymagane wizy, a także wszystkimi dokumentami podróży wydanymi mu przez Organizatora.

4. Uczestnik w trakcie Imprezy zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek Organizatora dotyczących warunków udziału Klienta w Imprezie. Dodatkowo, o ile rodzaj Imprezy tego wymaga, Uczestnik zobowiązuje się do udostępnienia Organizatorowi dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia, rodzaju niepełnosprawności oraz koniecznego leczenia i sposobu postępowania ze względu właśnie na jego niepełnosprawność.

 

VII. UBEZPIECZENIE KLIENTA
1. Każdy uczestnik Imprezy krajowej organizowanej przez Accessible Poland Tours ubezpieczony jest w SIGNAL IDUNA Polska, Towarzystwie Ubezpieczeń SA w zakresie NNWiS.

2. Każdy uczestnik Imprezy zagranicznej grupowej organizowanej przez Accessible Poland Tours ubezpieczony jest w SIGNAL IDUNA Polska. Towarzystwo Ubezpieczeń SA w zakresie: kosztów leczenia (KL – 20 000,00 EUR w  Europie, Rosji -30,000 EUR), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW – 15 000,00 PLN w Europie i Rosji). Dla określenia sumy w złotych przyjmuje się średni kurs 1 EUR ustalony przez NBP i obowiązujący w dniu poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

3. Ubezpieczenie wliczone w cenę nie obejmuje: kosztów leczenia chorób przewlekłych oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej, które dostępne są na życzenie za dodatkową opłatą.

4. W przypadku zaistnienia szkody podczas imprezy należy kontaktować się z czynna cała dobę centralą alarmową Signal Iduna, tel. +48-22-8645526, fax. +48-22-5759575, sms: +48-661-000-888.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory rozstrzygane są na podstawie przepisów prawa polskiego.

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie objętych niniejszą Umową danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997, o ochronie danych osobowych ( Dz.U.133,poz.883). Organizatorzy i Biura przetwarzają dane osobowe w celu wywiązania się z Umowy lub, gdy jest to niezbędne, do wypełnienia innych usprawiedliwionych celów Biura związanych z prowadzoną działalnością.