Smaller Default Larger

Warunki uczestnictwa

Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro
ACCESSIBLE POLAND TOURS
(obowiązujących od dnia 25.03.2015)

Niniejsze warunki dotyczą uczestnictwa w imprezach turystycznych zakupionych u Pośrednika i Organizatora turystycznego - „Małgorzata Tokarska ACCESSIBLE POLAND TOURS - Internetowe Biuro Podróży DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, z siedzibą przy ul. Jasielska 47 lok.13, 02-128 w Warszawie, wpisana do Centralnej organizacji Turystyki i Pośredników Turystycznych pod numerem ewidencyjnym 7277, numer rejestrowy 8349-14. wpis do rejestru turystyki województwa mazowieckiego wydany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 197, NIP: 522-130-43-33 Regon: 011785722, zwanego dalej Organizatorem. Organizator oświadcza, że zgodnie z wymogami ustawy o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 155, poz. 2268 z późn. zm.) posiada gwarancję ubezpieczeniową (zakres ubezpieczenia podano w „.UBEZPIECZENIE KLIENTA") o numerze M 217849 wystawioną przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowa 31 w związku z prowadzoną przez siebie działalnością. W przypadku imprez własnych Accessible Poland Tours występuje w stosunku do Klienta jako Organizator. W przypadku imprez zakupionych od innego organizatora Accessible Poland Tours występuje w stosunku do Klientów jako Pośrednik Turystyczny. Organizator oświadcza, że pośrednicząc na zlecenie Klientów działa na podstawie ważnych umów z innymi organizatorami lub zawartej Umowy o stałej współpracy. Zasady regulujące współpracę pomiędzy innymi organizatorami a Accessible Poland Tours regulują odrębne umowy i ustalenia.

Organizator zobowiązuje się do zorganizowania imprezy turystycznej wskazanej w dowodzie rezerwacji / voucherze na podanych poniżej warunkach.

 

1. ZAWARCIE UMOWY

1.W ramach Umowy pomiędzy Klientem a Organizatorem, Klient zleca a Organizator przyjmuje zlecenie zawarcia lub wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych.

2. Klient podpisuje Umowę w imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich zgłoszonych przez siebie w Umowie uczestników imprezy turystycznej, co powoduje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków umowy przez tychże uczestników. Klient jest zobowiązany do poinformowania tych osób o ofercie stanowiącej podstawę zawarcia umowy, niniejszych warunkach uczestnictwa i szczegółach rezerwowanej usługi lub imprezy. Uczestnik, na rzecz którego Klient zawarł umowę, nie może powoływać się na nieznajomość warunków umowy, o ile warunki te zostały przedstawione przez Organizatora Klientowi i przez niego przyjęte. W momencie zawierania umowy, Klient jest zobowiązany do zapoznania się ze szczegółowym opisem imprezy Organizatora, warunkami uczestnictwa, warunkami ubezpieczenia oraz do poinformowania o tym wszystkich uczestników, w imieniu których podpisał umowę.

3. Klient odpowiada wobec Organizatora za niewykonanie obowiązków określonych w Umowie w p. I.2 (obowiązek poinformowania) oraz za brak akceptacji ze strony uczestników.

4. Zgłoszenie można przesłać pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. „Umowa – Zgłoszenie” przesłana pocztą elektroniczną jest tak samo ważna jak przesłana drogą tradycyjną. W „Umowie - Zgłoszeniu” należy wpisać wszystkie dane, nr telefonu, adres mail lub inny sposób kontaktu. Warunki uczestnictwa stanowią integralną część „Umowy - Zgłoszenia”.

5. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów poświadczonej notarialnie. Umowa z Organizatorem zostaje zawarta z chwilą wystawienia przez Organizatora ostatecznego dowodu rezerwacji / voucheru.

6. Podpisując „Umowę - Zgłoszenie” Uczestnik wpłaca zaliczkę w wysokości 10%-30% pełnej ceny wycieczki (podanej w Umowie i uzależnionej od terminu jej podpisania w stosunku do terminu imprezy). Pozostałą część należności, o ile w „Umowie - Zgłoszeniu” nie określono inaczej, należy wpłacić na 30 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy. Jeżeli zgłoszenie następuje na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, Uczestnik wpłaca 100% należności. Opłata za Imprezę winna być wpłacona w całości w terminie do 72 godzin od momentu podpisania.

7. W przypadku rezerwacji imprezy na więcej niż 180 dni przed jej rozpoczęciem, nie jest możliwe dokonanie płatności zaliczki w kwocie wyższej niż wskazana w punkcie I.6. Nadpłata będzie niezwłocznie zwrócona Klientowi.

8. Brak pełnej wpłaty należności za imprezę w terminach określonych w umowie oznacza, że Uczestnik odstąpił od umowy. Wówczas ACCESSIBLE POLAND TOURS ma prawo do zachowania z zaliczki rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z daną rezerwacją.

9. Klient dokonuje wymaganej wpłaty na konto bankowe przy wpłatach PLN: Bank BPH PLN 45 1060 0076 0000 3260 0190 2928; przy wpłatach w EUR: PL 93106000760000330000609597 BPH KPLPK. Datą płatności jest data wpłynięcia wymaganej kwoty na konto Organizatora.

 

2. CENA I ŚWIADCZENIA OBJĘTE UMOWĄ

1. Cena obejmuje świadczenia zgodnie z Umową.

2. Cena nie obejmuje opłaty za bilet lotniczy, chyba że organizator wskaże inaczej. Cena podstawowa nie obejmuje świadczeń czy usług odpłatnych na życzenie takich jak: dopłata do pokoju 1-osobowego, dodatkowe ubezpieczenia, wycieczki fakultatywne, korzystanie ze świadczeń płatnych w hotelu (np. minibar, sejf, room service, spa).

3. Cena imprezy jest podana w PLN i EUR. Cena ustalona w umowie może ulec podwyższeniu wyłącznie w przypadku udokumentowania jednej z następujących okoliczności: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursów walut.

4. Cena ustalona w Umowie nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

 

3. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może odstąpić od umowy w każdym terminie przed rozpoczęciem imprezy. Wszelkie zmiany oraz rezygnacja z imprezy turystycznej muszą być zgłoszone Organizatorowi w formie pisemnej: drogą pocztową lub faksem. Za datę przyjęcia rezygnacji przyjmuje się dzień pisemnego wpłynięcia jej do biura. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie, Klient obciążony będzie rzeczywistymi kosztami poniesionymi przez biuro związanymi z daną rezerwacją.

2. Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w pkt. III.2 jest skuteczne wobec organizatora, jeżeli klient zawiadomi o tym nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

3. Za dokonanie zmiany potwierdzonej anulacji Organizator doliczy, tytułem poniesionych przez siebie kosztów obsługi, opłatę w wysokości 180 zł za każdego uczestnika, którego dotyczy zmiana lub rezygnacja.

4. Organizator może odstąpić od Umowy z przyczyn od niego niezależnych takich jak siła wyższa, decyzje władz państwowych i innych instytucji, brak zakładanej minimalnej ilości uczestników. Oświadczenie o odstąpieniu Organizator przesyła Klientowi na piśmie w okresie 20 dni przed dat imprezy podając przyczynę odstąpienia. Kwoty wpłacone przez Klienta, Organizator zwraca niezwłocznie. Z powodu odwołania wyjazdu z wyżej podanych przyczyn Klientowi nie przysługuje dodatkowe odszkodowanie ani odsetki.

5. Organizator odstępując od Umowy z przyczyn wskazanych w pkt. III.4 może przedstawić Klientowi ofertę zastępczą o tym samym lub niższym standardzie. Brak akceptacji oferty zastępczej przez Klienta skutkuje zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń.


4.REKLAMACJE

1.W przypadku wadliwego wykonywania Umowy Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym pilota/rezydenta lub wykonawcę usługi w formie pisemnej jeszcze w czasie trwania Imprezy w celu podjęcia odpowiednich środków.

2.Uczestnik winien przedłożyć reklamację do ACCESSIBLE POLAND TOURS na piśmie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia imprezy.

3. ACCESSIBLE POLAND TOURS udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej – w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy.

4. Nazwa i kontakt do Organizatora, do którego Klient może się zwracać w razie problemów, podana jest w dokumentach wydawanych Klientowi przed rozpoczęciem Imprezy.


5. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Accessible Poland Tours zobowiązuje się zrealizować program Imprezy i świadczeń zawartych w Umowie z zachowaniem należytej staranności i ponosi odpowiedzialność za wybór podwykonawców.

2. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem Klienta; działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.

3. Organizator nie zapewnia indywidualnej asysty osobom, które wymagają opieki. Zaleca się przyjazd z opiekunem lub skorzystanie z serwisu - asystent osoby niepełnosprawnej. Accessible Poland Tours może podjąć się znaleźć asystenta do pomocy. Pociąga to za sobą dodatkowe koszty pokrywane przez klienta. Nie zwalnia to Organizatora od obowiązku udzielenia pomocy poszkodowanemu klientowi w trakcie trwania imprezy turystycznej.

4. Organizator ma obowiązek udzielić klientowi jeszcze przed zawarciem umowy ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w szczególności o terminie oczekiwania na wydanie paszportu i wizy.

5. Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie Imprezy turystycznej do dwukrotności ceny Imprezy turystycznej względem każdego Klienta.

 

6. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

1.Klient ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w Umowie.

2. W czasie trwania Imprezy Klient ma prawo do korzystania z pomocy i opieki pilota lub przedstawiciela Organizatora, którym może zgłaszać wszelkie uwagi i sugestie dotyczące realizacji Umowy.

3. Klient ma obowiązek legitymować się podczas podróży ważnymi dokumentami osobistymi, dokumentami podróży jak: dowód osobisty, paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego przekroczenia granicy, wymagane wizy, odpowiednie świadectwa szczepień itp., a także wszystkimi dokumentami podróży wydanymi mu przez Organizatora.

4. Klient w trakcie Imprezy zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek Organizatora dotyczących warunków udziału Klienta w Imprezie. Dodatkowo, o ile rodzaj Imprezy tego wymaga, Klient zobowiązuje się do udostępnienia Organizatorowi dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia, rodzaju niepełnosprawności oraz koniecznego leczenia i sposobu postępowania ze względu właśnie na jego niepełnosprawność.

 

7. UBEZPIECZENIE KLIENTA

1. Każdy uczestnik Imprezy krajowej organizowanej przez Accessible Poland Tours ubezpieczony jest w SIGNAL IDUNA Polska, Towarzystwie Ubezpieczeń SA w zakresie NNWiS.

2. Każdy uczestnik Imprezy zagranicznej grupowej organizowanej przez Accessible Poland Tours ubezpieczony jest w SIGNAL IDUNA Polska. Towarzystwo Ubezpieczeń SA w zakresie: kosztów leczenia (KL – 20 000,00 EUR w Europie, Rosji -30,000 EUR), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW – 15 000,00 PLN w Europie i Rosji). Dla określenia sumy w złotych przyjmuje się średni kurs 1 EUR ustalony przez NBP i obowiązujący w dniu poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

3. Ubezpieczenie wliczone w cenę nie obejmuje: kosztów leczenia chorób przewlekłych oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej, które dostępne są na życzenie za dodatkową opłatą.

4. W przypadku zaistnienia szkody podczas imprezy należy kontaktować się z czynna cała dobę centralą alarmową Signal Iduna, tel. +48-22-8645526, fax. +48-22-5759575, sms: +48-661-000-888.

5. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
Patrz: załącznik. Klient w imieniu własnym i uczestników potwierdza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory rozstrzygane są na podstawie przepisów prawa polskiego.

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie objętych niniejszą Umową danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997, o ochronie danych osobowych ( Dz.U.133,poz.883). Organizatorzy i Biura przetwarzają dane osobowe w celu wywiązania się z Umowy lub, gdy jest to niezbędne, do wypełnienia innych usprawiedliwionych celów Biura związanych z prowadzoną działalnością.